Thông báo về thực tập tốt nghiệp năm 2016

Thời gian làm Thực tập tốt nghiệp là 10 tuần.

2. Cách làm và báo cáo như báo cáo đồ án chuyên ngành. Có thể xin đi thực tập làm báo cáo đề tài bên ngoài (được sự chấp nhận của giảng viên) hoặc đề tài do giảng viên ra.

3. Những bạn nào đăng ký học môn Trí tuệ nhân tạo thầy Lee sẽ lấy điểm môn học thay cho thực tập tốt nghiệp (Trường hợp này không cần đăng ký đề tài thực tập)

4. Sinh viên đi thực tập cty bên ngoài nếu cần giấy giới thiệu của trường thì download tại http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/bieu-mau-don-tu.html nộp đơn đăng ký cho cô xim (d1-01) từ nay đến 16g00 ngày 24/02/2016

5. Hai môn thay thế tất cả phải đăng ký (Đăng ký online trên dkmh.hitu.edu.vn). Trong 1 tuần tới sẽ có danh sách Đề tài tốt nghiệp để đăng ký. Với các sinh viên đủ điều kiện làm Đề tài tốt nghiệp, trường sẽ hủy đăng ký 02 môn thay thế.