Danh sách đoàn viên bị hủy tư cách đoàn viên

26-12-2020 Đặng Hồng Hiệp

Những đoàn viên dưới dây sẽ hủy đoàn viên theo lộ trình dưới đây (lý do: nợ đoàn phí)

1. Đoàn viên khóa 41 sẽ hủy tư cách đoàn viên ngày 01/01/2021

Kiểm tra trạng thái nợ đoàn phí: Tại đây

2.Đoàn viên khóa 42 sẽ hủy tư cách đoàn viên ngày 15/01/2021

Loading…

Danh sách nợ đoàn phí tại đây

3.Đoàn viên khóa 43 sẽ hủy tư cách đoàn viên ngày 30/01/2021

Loading…

Danh sách nợ đoàn phí tại đây

4.Đoàn viên khóa 44 sẽ hủy tư cách đoàn viên ngày 01/02/2021

Loading…

Danh sách nợ đoàn phí tại đây

 

Mọi khiếu nại sau ngày này sẽ không được giải quyết

Bài viết khác