Danh sách sinh viên các khóa nợ đoàn phí

Khóa 41

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11nk1P0_H1p2GdxcPI_hgKSnhstaPg3-tPJnOZOZy16I/edit#gid=0

Khóa 42, 43, 44

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1nnRMazZ-93PMcJctppQV_8FtvcT8cm7T4IfidMtlw/edit#gid=628674676

Đề nghị các bạn hoàn thành đoàn phí cho thầy trước ngày 25/04/2021

Bài viết khác