Tổ chức lớp nhận thức về Đoàn năm học 2014 - 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp nhận thức về Đoàn năm học 2014 - 2015

__________

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên, sinh viên, học sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phát triển lớp thanh niên có nhận thức chính trị và tiên phong, từng bước nâng chất và xây dựng đội ngũ đoàn viên đảm bảo về chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng trong thanh niên, sinh viên, học sinh, góp phần thúc đẩy, xây dựng hệ thống Đoàn ngày càng vững mạnh về chất và lượng, luôn xứng đáng là đội ngũ tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Yêu cầu:

- Triển khai thực hiện đến các cơ sở Đoàn, toàn thể thanh niên, sinh viên, học sinh.

- Tổ chức lớp học đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ nội dung và thực hiện đúng Điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC:

1. Đối tượng:

- Hội viên, sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh chưa là đoàn viên, có nhiều phấn đấu trong học tập và rèn luyện, có lý lịch bản thân rõ ràng và không vi phạm pháp luật, có nguyện vọng muốn trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

-  Tiêu chuẩn học tập: Điểm tích lũy từ 5.0 trở lên

2. Thời gian, địa điểm:

3. Kinh phí: 50.000đ/học viên.

 III. NỘI DUNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN:

- Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng Sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

+ Quá trình ra đời và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

+ Quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Những truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam

+ Quá trình phấn đấu để trở thành người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

- Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục kết nạp Đoàn và làm bài thu hoạch.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn trường, triển khai các nội dung đến các cơ sở Đoàn.

- Chuẩn bị sổ Đoàn viên, Nghị quyết đoàn, các biểu mẫu liên quan.

- Tùy theo số lượng hội viên, sinh viên, học sinh đăng ký để mời báo cáo viên, mở lớp tìm hiểu nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức làm bài thu hoạch, chấm bài và công bố kết quả.

- Ra quyết định kết nạp cho các thanh niên hoàn thành lớp nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thủ tục kết nạp.

- Hướng dẫn các chi đoàn, đoàn khoa hoàn thành các thủ tục kết nạp đoàn viên mới.

- Danh sách thanh niên học lớp nhận thức về Đoàn được đăng tải trên trang web: www.sinhviencongthuong.com

2. Đối với Đoàn khoa:

- Tổng hợp danh sách (theo mẫu)  từ Chi đoàn, gửi về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   trước 16h30 ngày 02/4/2015.

- Sau khi Hội viên, Thanh niên ưu tú tham gia lớp học, Đoàn khoa có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn các chi đoàn các bước tiếp theo để kết nạp Đoàn viên mới.

3. Đối với chi đoàn:

- Bí thư lớp triển khai kế hoạch lớp nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến tất cả hội viên, sinh viên, học sinh.

- Bí thư lớp lập danh sách các hội viên, sinh viên, học sinh tham gia lớp nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gửi về Đoàn khoa

- Khoa CNTT gửi danh sách và lệ phí cho bạn Huỳnh Ngọc Dũng hạn cuối là ngày 31/03/2015

V. BAN TỔ CHỨC:

-         Đ/c Hồ Phước Lộc              - Bí thư Đoàn Trường         - Trưởng Ban

-         Đ/c Phạm Thị Ngọc Thư     - UV BCH Đoàn Trường    - Phó Ban

-         Đ/c Hà Thị Thanh Hoàng   - UV BCH Đoàn Trường    - Thành viên

-         Các đồng chí Bí thư các Đoàn khoa                               - Thành viên

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 16/02/2015:

Xây dựng kế hoạch.

- Ngày 09/3/2015:

Trình Ban Thường vụ Đoàn trường, hoàn thiện kế hoạch.

- Ngày 13/3/2015:

Triển khai kế hoạch đến các đoàn khoa, chi đoàn.

- Từ 16/3 – 3/4/2015:

Các Đoàn khoa giới thiệu hội viên, sinh viên, học sinh tham lớp nhận thức về Đoàn.

- Ngày 12/4/2015:

Tổ chức lớp nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiến hành làm bài thu hoạch.

                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ

*Nơi nhận:                                                                                                        

- Đảng ủy Trường;

- BCH Đoàn – Hội;

- Các Đoàn khoa, chi đoàn trực thuộc;

- Lưu VP.                                    

 

                                                                                            BÍ THƯ

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                               

                                                                                       Hồ Phước Lộc