Kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu LCĐ khoa CNTT nhiệm kỳ 2015-2017

                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
             BCH LCĐ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
                                    ----------

                        Số: 05-KH/CNTT/CDCT

   TP.HCM, Ngày 04 tháng 05 năm 2015

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LCĐ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LẦN THỨ V – NHIỆM KỲ 2015-2017

Thực hiện theo kế hoạch về việc chỉ đạo tổ chức đại hội cơ sở Đoàn; BCH LCĐ Khoa Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu LCĐ Khoa Công nghệ thông tin lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2017, với những nội dung cụ thể như sau:

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1.Mục đích:

-       Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu LCĐ Khoa Công nghệ thông tin lần thứ VI nhiệm kỳ 2013 – 2015, những thuận lợi khó khăn, những mặt được, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Khoa Công nghệ thông tin lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2017.

-       Kiểm điểm đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, xây dựng đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn có đầy đủ năng lực, bản lĩnh chính trị để đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

 2.Yêu cầu:

-       Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình Đại hội đảm bảo đúng điều lệ Đoàn, sự lãnh của chi bộ Đảng, những định hướng, chỉ đạo của đoàn trường.

-       Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, có sức lan tỏa trong khoa trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau đại hội.

II.NỘI DUNG:

1.Thời gian – địa điểm:

1.1.Thời gian: dự kiến 07h30 ngày 07/06/2015

1.2.Địa điểm: Hội trường A.

2.Số lượng đại biểu:

2.1.Đại biểu khách mời: dự kiến 15 đại biểu gồm:

-       Đại hiện Ban chấp hành đoàn trường;

-       Đại diện Chi bộ Đảng Kỹ thuật và công nghệ;

-       Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin;

-       Đại diện BCH các LCĐ khoa trong trường;

-       Giảng viên trẻ trong khoa CNTT.

2.2.Đại biểu chính thức:140 đại biểu, bao gồm đại biểu BCH LCĐ Khoa CNTT đương nhiệm, đại biểu bầu chọn và các đồng chí trong BCH chi đoàn.

3.Nội dung Đại hội:

-       Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu LCĐ Khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2013 – 2015.

-       Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015 – 2017.

-       Kiểm điểm, đánh giá vai trò Ban Chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2013 – 2015.

-       Xây dựng và bầu cử Ban Chấp hành biểu LCĐ Khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2015 – 2017.

4.Trang phục Đại hội: áo Thanh niên Việt Nam hoặc đồng phục của trường.

III.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 20/04/2015 – 04/05/2015: Xây dựng dự thảo văn kiện đại hội.

- Ngày 04/05/2014 – 10/05/2015: Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến chi bộ, đoàn trường và BCN khoa CNTT; triển khai kế hoạch đến các chi đoàn, các bộ phận liên quan.

- Bí thư lớp nộp danh sách đại biểu tham gia đại hội và đề cử hạn cuối: 14/05/2015

- Ngày 10/05/2014 – 20/05/2015: Chỉnh sửa văn kiện.

- Ngày 10/05/2014 - 25/05/2015: Triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội.

- Ngày 30/05/2015: Hoàn thiện công tác đại biểu và nhân sự Đại hội, hoàn thiện văn kiện để trình Đại hội.

- Dự kiến 07h30 ngày 07/06/2014: Đại hội Đại biểu LCĐ Khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2015 – 2017.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

 (đã ký)

 

 

TM. KHOA CNTT

TRƯỞNG KHOA

 (đã ký)

TM. BCH LCĐ KHOA CNTT

BÍ THƯ

 (đã ký)

 

 

 

 

Nơi nhận:

-    Chi bộ (để báo cáo);

-    Khoa Công nghệ thông tin;

-    Đoàn trường (để báo cáo);

-    Các cơ sở Đoàn (để thực hiện);

-    Lưu: VP Đoàn.