Biểu mẫu đăng ký thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu dùng cho thực tập tốt nghiệp.

Sinh viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp nếu có nhu cầu xin giấy giới thiệu của nhà trường tải giấy giới thiệu điền thông tin vào nộp lại cho khoa (theo lớp)