Điểm ĐACS, TTTN nhóm cô Huyên

Hiện tại có một số sinh viên chưa ký tên vào danh sách, Sv xuống văn phòng khoa gặp cô Xim để ký tên. SV không ký tên thì phòng đào tạo sẽ hủy điểm

 

Điểm đồ án, thực tập tốt nghiệp - cô Mai

Điểm đồ án và thực tập tốt nghiệp.

Các bạn chưa ký tên vào bảng điểm gặp cô Xim để ký tên vào danh sách

Phản biện đồ án, thực tập tốt nghiệp - cô Mai, cô Quyên

Các bạn sinh viên làm đồ án và thực tập tốt nghiệp với cô Mai và cô Quyên  sẽ phản biện vào lúc 14g00 thứ 4 (ngày 31 tháng 05 năm 2017) tại phòng máy. Không giải quyết các trường hợp vắng mặt. 

Thông báo cho sinh viên về việc chỉnh sửa đề cương chi tiết khóa luận

Sinh viên làm khóa luận sửa lại theo yêu cầu của hội đồng và nộp lại 1 bản cho GV Khoa.

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết theo hướng dẫn của Khoa dưới đây.

Thông báo lịch hướng dẫn đồ án sinh viên - cô Mai

Lịch hướng dẫn đồ án cơ sở, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp cô Mai:

- Chiều T2(d2-07), Chiều T3(d2-11), Chiều T4 (d2-06), Chiều T5(d2-08) từ 13h30-14h00 

- Sáng T7 (d2-11) từ 8h00-11h00.

Sinh viên không gặp giảng viên 4 tuần xem như không thực hiện đồ án.