Điểm đồ án và thực tập TN-cô Mai

Sv có thắc mắc phản hồi trước ngày 2/9.

Thực tập TN

Trần Thị Thoại Mỹ 8.5

Nguyễn Văn Phươc 8.5

Lê Trần Phương Nhi 7.5

Lưu Thị Ngọc Lệ 0.0

Trần Thị Ngân  7.0

Đồ án 1

Nguyễn Hoàng Long 5

 

Đồ án hè-cô Mai

SV làm đồ án và thực tập tốt nghiệp  hè báo cáo lần cuối  vào ngày thứ 7 19/8 tại D2-06, từ sau 14h00-16h00

Lịch gặp GV làm đồ án- cô Mai

Các em làm đồ án với cô Mai gặp gv  vào sáng thứ 6 (14/7) PM D2-09 hoặc  sáng thứ 2 (17/7) PM D2-12, sáng thứ 3 (18/7) PM D2-09 từ sau 8h30


Điểm ĐACS, TTTN nhóm cô Huyên

Hiện tại có một số sinh viên chưa ký tên vào danh sách, Sv xuống văn phòng khoa gặp cô Xim để ký tên. SV không ký tên thì phòng đào tạo sẽ hủy điểm

Điểm đồ án, thực tập tốt nghiệp - cô Mai

Điểm đồ án và thực tập tốt nghiệp.

Các bạn chưa ký tên vào bảng điểm gặp cô Xim để ký tên vào danh sách