Điểm đồ án và thực tập TN-cô Mai

Sv có thắc mắc phản hồi trước ngày 2/9.

Thực tập TN

Trần Thị Thoại Mỹ 8.5

Nguyễn Văn Phươc 8.5

Lê Trần Phương Nhi 7.5

Lưu Thị Ngọc Lệ 0.0

Trần Thị Ngân  7.0

Đồ án 1

Nguyễn Hoàng Long 5