Thông báo sinh viên làm đồ án cô Mai

Các sinh viên sau liên hệ cô Mai (090 8138 380) gấp:

- Ngô Nhật Duy

- Châu Phúc Toàn

- Cù Văn Hoàng

Các sinh viên làm đồ án cần báo cáo hàng tuần, mang theo phiếu theo dõi. 2 tuần liên tiếp không báo cáo xem như bỏ đồ án.