Nộp báo cáo TTTN-cô Mai

Sinh viên làm TTTN với cô Mai nộp báo cáo gửi mail tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

SV thực tập tại công ty phải nộp phiếu theo dõi thực tập của công ty. Hạn chót:20/8/2019

Bạn nào không nộp sẽ không có điểm nhé.