Thời gian nộp đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

 

I. ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  • Thời gian nộp: Sáng thứ 2 (8h00-11h00) ngày 06/06/2016 nộp cho giảng viên hướng dẫn.
  • Thời gian phản biện: Tuần 17 và 18 (lịch cụ thể giảng viên hướng dẫn và phản biện sẽ thông báo sau trên trang web fit-hitu.edu.vn)
  • Nội dung nộp:

-         1 đĩa CD bên ngoài ghi họ tên, lớp, đề tài (nội dung ghi file word báo cáo, source, hướng dẫn sử dụng...)

-         Phiếu theo dỗi đồ án có chữ ký của giảng viên hướng dẫn

-         Riêng đối với thực tập tốt nghiệp in quyển báo cáo bìa cứng

Xem mẫu báo cáo nộp tại: http://goo.gl/3pTdU9

II. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  • Thời gian nộp: Sáng thứ 3 (8h00-11h00) ngày 28/06/2016 nộp cho giáo vụ  khoa.
  • Thời gian phản biện: Tuần 21 - 22 (lịch cụ thể sẽ được thông báo sau trên trang web fit-hitu.edu.vn). Sinh viên chuẩn bị slide báo cáo sẽ trình bày trước hội đồng 15 phút.
  • Nội dung nộp:

-         1 đĩa CD bên ngoài ghi họ tên, lớp, đề tài (nội dung ghi file word báo cáo, source, hướng dẫn sử dụng...)

-         2 quyển báo cáo (in 2 mặt, không cần bìa cứng, sẽ nộp lại quyển mới sau khi báo cáo)

Xem sổ tay làm khóa luận tại: http://goo.gl/oA5Znh

 

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film