Lịch thi đợt 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 2 đợt 1 năm học 2018-2019 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy )

Xem tiếp...

 

Lịch thi chính thức lý thuyết đợt 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi chính thức lý thuyết đợt 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2016-2017 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 2 năm học 2016-2017 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy)

Xem tiếp...

Lịch thi PTTK các lớp Thầy Sơn !

LỊCH THI MÔN PTTK HT DO THẦY PHẠM VĂN SƠN PHỤ TRÁCH

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2016-2017 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 1 năm học 2016-2017 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy)

Xem tiếp...