Lịch thi PTTK các lớp Thầy Sơn !

LỊCH THI MÔN PTTK HT DO THẦY PHẠM VĂN SƠN PHỤ TRÁCH

 

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2016-2017 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 1 năm học 2016-2017 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy)

Xem tiếp...

Lịch thi Học kỳ 3 (Học kỳ hè) năm học 2015-2016 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 3 năm học 2015-2016 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy và các môn học phòng máy của Khoa Kế toán - Tài chính và Khoa QTKD)

Xem tiếp...

Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2015-2016 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 2 năm học 2015-2016 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy và các môn học phòng máy của Khoa Kế toán - Tài chính và Khoa QTKD)

Xem tiếp...

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Khoa CNTT

Lịch thi kết thúc môn học của học kỳ 1 năm học 2015-2016 cụ thể như sau: (Chỉ áp dụng đối với các môn học tin do Khoa CNTT phụ trách giảng dạy và các môn học phòng máy của Khoa Kế toán - Tài chính và Khoa QTKD)

Xem tiếp...