Lịch thi lại môn Photoshop và Lập trình quản lý dành cho SV bị trùng lịch thi chính thức

Những bạn sinh viên bị trùng lịch thi môn Photoshop và Lập trình quản lý với lịch thi cá nhân sẽ thi lại vào thời gian như sau:

- Môn Photoshop: thi lại vào lúc 13:00 ngày 10/01/2014 (Thứ Sáu) phòng D2-11

- Môn Lập trình quản lý: thi lại vào lúc 13:00 ngày 15/01/2014 (Thứ Tư) phòng D2-06

Lưu ý: Nếu lịch thi lại bị trùng thì báo ngay Cô Xim (VP Khoa CNTT D1-01) để thay đổi ngày khác cho phù hợp. Các bạn SV tập trung tại dãy phòng máy tính Khoa CNTT