Thầy Hán hướng dẫn đồ án

Thầy Hán gặp sinh viên sáng thừ 2 phòng d2-11, thứ 3 phòng d2-12

 

Lịch gặp đồ án- TTTN- cô Mai

Cô Mai

SV nhận đề tài gặp cô  chiều T4, chiều T5, chiều T7 tuần 2 lúc 16h30 tại PM D2-13 hoặc D2-11.

SV không tới nhận đề tài đúng hẹn coi như bỏ đồ án.

Đồ án, TTTN cô Huyên

Tất cả sinh viên làm đồ án, TTTN gặp cô chiều thứ 5 (21/02/2019) lúc 13h-15h30 tại phòng D213 hoặc sáng thứ 3 (26/01/2019) phòng D206 lúc 8h-10h30. 

Thông báo 02 về đồ án Cơ sở ngành

Do đợt đăng ký đồ án vừa rồi của lớp LOPHL3 chỉ để một giảng viên đứng tên. Nay khoa CNTT phân công giảng viên hướng dẫn đồ án. Đề nghị các sinh viên có trong danh sách xem bảng phân công (file đính kèm) để liên hệ với giảng viên hướng dẫn. Chú ý: tất cả lịch hướng dẫn GV sẽ thông báo qua web của khoa, hoặc SV có thể liên hệ trực tiếp với GV;


Thông báo làm đồ án TTTN Thầy Viên

Tất cả các em SV do thầy hướng dẫn sẽ gặp thầy ít nhất 1 tuần 1 buổi vào 1 trong những ngày sau bắt đầu từ tuần 3.

1/ chiều thứ 2 D207

2/ Chiều thứ 4 D207

3/ Chiều thứ 5 D208

4/ Chiều thứ 6 D207

5/ Sáng thứ 7 D207