Lịch Thầy Hán

Thấy Hán hướng dẫn sinh viên làm đồ án vào chiếu thứ 3 phòng D2-13 và chiều thứ 5 phòng D2-06

 

Lịch hướng dẫn đồ án Trương Quang Mạnh

Thời gian: từ 8g - 11g thứ 5 hằng tuần

Địa điểm: Phòng D208

LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN_THẦY SƠN

Đề nghị tải file đính kèm để biết lịch hướng dẫn của GV.

Thống báo 01 - kế hoạch thực hiện đồ án

Khoa gửi kế hoạch thực hiện đồ án tới tất cả các bạn sinh viên đăng ký đồ án học kỳ 1 năm 2017-2018. Đề nghị các bạn sinh viên theo dõi lịch gặp sinh viên của từng giảng viên trên Web của khoa.

Kế hoạch: http://khoaat.fit-hitu.edu.vn/Data/Thongbao01.docx

Chú ý: Đồ án chuyên ngành hay cơ sở ngành bản chất chỉ là một bài tập lớn nhằm hệ thống lại kiến thức của một hay một vài học phần hay tìm hiểu một chủ đề nhỏ nào đó, không phải là đề tài gì đó lơn lao. Khoa đề nghị các bạn SV không đổ GVHD;

TAK;

Lịch gặp, nhận và hướng dẫn đồ án - T. Anh Khoa

Đề nghị các bạn sinh viên đã đăng ký làm đồ án do Thầy Anh Khoa hướng dẫn sắp xếp lịch lên nhận đồ án và hướng dẫn thực hiện đồ án vào một trong các buổi sau:

1. Tối thứ 2 - D2-06
2. Chiều thứ 3 - D2-07
3. Sáng thứ 4 - D2-09
4. Chiều thứ 4 - D2-08
5. Sáng thứ 6 - D2-07

Chú ý mỗi bạn sinh viên khi lên gặp:

(1) Chuẩn bị một phiếu theo dõi thực hiện đồ án

(2) Bắt buộc 1 tuần phải gặp GV 1 lần

(3) Thời gian thực hiện đồ án từ tuần 5 cho đến hết tuần 15

(4) Kế hoạch thực hiện đồ án của khoa: Xem thông báo 01 trên xem của khoa về kế hoạch thực hiện đồ án.

TAK;