Thông báo đồ án- cô Mai

Tất cả những em làm đồ án với cô Mai sẽ  báo cáo  lần cuối vào chiều T5 13/12(sau 4h30) tại D213 hoặc chiều T2 17/12(từ 1h30-2h30). Khi đi mang theo file word, phiếu theo dõi, source code.

Bạn nào không đi xem như bỏ đồ án.

Thông báo làm đồ án T. Viên

Tất cả những em làm đồ án của thầy sẽ gặp thầy để báo cáo vào tuần 15 một trong các ngày chiều t2,t5 phòng D207, sáng t4 và t7 phòng D211.

phải hoàn thiện file word và hiểu nội dung làm để trả lời câu hỏi trước khi gặp thầy.