Lịch gặp đồ án Thầy Lợi Học Kỳ 1 năm học 2019-2020

Tất cả sinh viên làm đồ án thầy Thạch gặp thầy vào các ngày thầy dạy thực hành:

Xem thời khóa biểu của thầy:

https://dkmh.hitu.edu.vn/web/Default.aspx?page=thoikhoabieu&id=290009

Các bạn sinh viên phải nhận đề tài từ khi nhận thông báo đến hết ngày 27.09.2019

 

Lịch gặp đồ án Thầy Lợi năm học 2019-2020

Tất cả các bạn làm đề tài TTTN với thầy học kỳ 1 Năm học 2019-2019 vào các buổi thầy dạy thực hành

Thời khóa biểu của thầy

https://dkmh.hitu.edu.vn/web/default.aspx?page=thoikhoabieu&sta=1&id=290009

Ngày gặp đầu tiên trong tuần này, từ hôm nay đến hết ngày 27.09.2019

Lịch gặp đồ án Thầy Thạch năm học 2019-2020

Tất cả sinh viên làm đồ án thầy Thạch gặp thầy vào các ngày sau:

1. Chiều thứ 2 D212 từ 12h30-16h00

2. Chiều thứ 4 D211 từ 12h30-16h00

3. Sáng thứ 6 D212 từ 7h30-11h00

4. Chiều thứ 6 D211 từ 12h30-16h00

Lịch hướng dẫn đồ án, TTTN - c.Mai

Các bạn sinh viên làm TTTN do cô Mai hướng dẫn gặp cô để nhận đồ án:

- Sang thứ 4 (ngày 25/9/2019) tại phòng D2-06 (từ 11g30 đến 12h00).

- Chiều thứ 6 (ngày 27/9/2019) tại phòng D2-06 (từ 13g30 đến 15g30).

 Sau thời gian này mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Lịch hướng dẫn đồ án, TTTN - c.Quyên

Các bạn SV làm đồ án, TTTN gặp cô vào các buổi:

  • Sáng thứ 2 phòng D2-08
  • Chiều thứ 3 phòng D2-13
  • Sáng thứ 4 phòng D2-13
  • Chiều thứ 4 phòng D2-08
  • Sáng thứ 7 phòng D2-08

Ngày bắt đầu: 23/8.

Sau 2 tuần kể từ ngày 23/8, bạn nào không gặp coi như không tham gia làm đề tài

Cảm ơn.