Lịch gặp, nhận và hướng dẫn đồ án - T. Anh Khoa

Đề nghị các bạn sinh viên đã đăng ký làm đồ án do Thầy Anh Khoa hướng dẫn sắp xếp lịch lên nhận đồ án và hướng dẫn thực hiện đồ án vào một trong các buổi sau:

1. Tối thứ 2 - D2-06
2. Chiều thứ 3 - D2-07
3. Sáng thứ 4 - D2-09
4. Chiều thứ 4 - D2-08
5. Sáng thứ 6 - D2-07

Chú ý mỗi bạn sinh viên khi lên gặp:

(1) Chuẩn bị một phiếu theo dõi thực hiện đồ án

(2) Bắt buộc 1 tuần phải gặp GV 1 lần

(3) Thời gian thực hiện đồ án từ tuần 5 cho đến hết tuần 15

(4) Kế hoạch thực hiện đồ án của khoa: Xem thông báo 01 trên xem của khoa về kế hoạch thực hiện đồ án.

TAK;