Thống báo 01 - kế hoạch thực hiện đồ án

Khoa gửi kế hoạch thực hiện đồ án tới tất cả các bạn sinh viên đăng ký đồ án học kỳ 1 năm 2017-2018. Đề nghị các bạn sinh viên theo dõi lịch gặp sinh viên của từng giảng viên trên Web của khoa.

Kế hoạch: http://khoaat.fit-hitu.edu.vn/Data/Thongbao01.docx

Chú ý: Đồ án chuyên ngành hay cơ sở ngành bản chất chỉ là một bài tập lớn nhằm hệ thống lại kiến thức của một hay một vài học phần hay tìm hiểu một chủ đề nhỏ nào đó, không phải là đề tài gì đó lơn lao. Khoa đề nghị các bạn SV không đổ GVHD;

TAK;