Lịch học bù các lớp -cô Mai

Học bù lý thuyết:

- Lớp Photoshop Sáng t2 -Tiết 4-5 : Học bù sáng T2, tiết 4-5, tuần 10 (6/11) , phòng  B101

- Lớp Photoshop Chiều t2 -Tiết 6-7 : Học bù chiều T2, tiết 6-7, tuần 10 (6/11), phòng B101

Lớp Photoshop Sáng t4 -Tiết 4-5 : Học bù sáng T4, tiết 4-5, tuần 9 (1/11), phòng B206

-Lớp Lập trình web sáng t4- tiết 1-3: Học bù sáng T4, tiết 1-3, tuần 11 (15/11), phòng B101

- Lớp Thiết kế web LOPHL5, tối t4: Học bù tối thứ 7, tuần 9(4/11), phòng D206

Học bù thực hành cô sẽ báo sau cho từng nhóm.