Kế hoạch bảo vệ đồ án T.Hán+T.Anh Khoa

Thông báo tới tất cả các sinh viên thực hiện đồ án (đồ án CSN, đồ án CN, TTTN) trong học kỳ 1 năm 2017-2018 có mặt tại phòng D2-11 vào 8h30 ngày 22/12/2017 - thứ 6 để báo cáo, phản biện;

Chú ý:

1. Khi đi đóng gói đồ án trong 1 folder là mã SV (sau khi phản biện nộp lại phiên bản cuối cùng);

2. Đồ án khi phản biện thì phải có phiếu theo dõi của GVHD;

3. Tất cả các SV không đến đúng giờ, xem như không đến báo cáo;

TAK;