Báo cáo đồ án Nhóm T.Sơn, T.Nhựt, Cô Cúc

[Báo cáo đồ án]

Những sv do T.Nhựt hướng dẫn sẽ được báo cáo vào chiều thứ 5 (21.12.2017) vào lúc 13h30 tại phòng D208 cô Cúc phản biện.

Những sv do Cô Cúc hướng dẫn sẽ được báo cáo vào chiều thứ 4 (20.12.2017) vào lúc 13h30 tại phòng D206 thầy Nhựt phản biện.

Những sv do T. Sơn hướng dẫn sẽ được báo cáo vào chiều thứ 4 (20.12.2017) vào lúc 13h30 phòng D206 thầy Nhựt phản biện  hoặc chiều thứ 5 (21.12.2017) vào lúc 13h30 tại phòng D208 cô Cúc phản biện. (Sv liên hệ với T. Sơn để xem mình đi buổi thứ 4 hay thứ 5)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sinh viên chuẩn bị:

1. File báo cáo trong vòng 15 phút

2. Chương trình minh họa

3. File world báo cáo.

4. Máy tính cày sẵn hoặc usb chép tại máy trường.

5. Tờ theo dõi báo cáo có ký tên của GVHD