Lịch báo cáo ASP.NET (T.Trường)

Thời gian báo cáo: 13 giờ ngày 12/01/2018 tại phòng D211