Thông báo 02 về Thực tập tốt nghiệp năm 2018

Do Website của trường không cập nhật lại mã giảng viên theo kiến nghị của khoa nên việc đăng ký TTTN trên Web của trường chỉ là thủ tục đăng ký TTTN (giống như đăng ký học phần).

TTTN ở khoa vẫn có 2 hình thức như thông báo 01 không có gì thay đổi, SV lưu ý lại cách thức đăng ký một chút:

1. Đối với các SV đăng ký đi thực tập tại doanh nghiệp, thì lấy phiếu đăng ký thực tập điền thông tin đầy đủ (trong đó SV được quyền chọn GVHD - chính là GV theo dõi quá trình thực tập tại doanh nghiệp của mình) và nộp lại cho giáo vụ khoa hoặc GVHD từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 04/02/2018 (trước khi nghỉ tết); Link lấy biểu mẫu đăng ký TTTN: http://fit-hitu.edu.vn/sinh-vien/bieu-mau-don-tu.html

2. Đối với sinh viên không đi thực tập tại doanh nghiệp ngày 28/02/2018 khoa sẽ mở link cho các bạn chọn đề tài TTTN;

3. Vì TTTN SV được chọn GVHD nên nếu được các bạn chủ động liên hệ với GV để GV cho đề tài thực tập trước;

Chú ý: Các thông tin khác vẫn theo thông báo 01

Trần Anh Khoa