th Đăng Khoa -Thông báo gặp sv làm đồ án

Các bạn sinh viên làm đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp trong học kỳ II, gặp thầy để nhận đồ án:

- Thời gian: 11g35 ngày 26/01/2018 (Trưa thứ 6)

- Địa điểm: D209