Thống báo 01 - kế hoạch thực hiện đồ án HK2 2017-2018 (Thầy Trần Anh Khoa)

Đề nghị các bạn sinh viên đăng ký đồ án học kỳ 2 năm 2017-2018 do Thầy hướng dẫn sắp xếp lịch gặp giảng viên vào các buổi sau:

1. Chiều thứ 4: từ 14h00 đến 16h30, phòng D2-06

2. Sáng thứ 7: từ 9h00 đến 11h30, phòng D2-06

TAK;