Thông báo 01 - KLTN

Các bạn sinh viên khóa 39 đủ điều kiện làm KLTN chú ý lịch đăng ký làm KLTN nhé (xem lịch đăng ký: https://www.facebook.com/groups/fithitu/). Sau ngày 16/03/2018 những bạn không đăng ký làm KLTN xem như học 2 học phần thay thế.

Chú ý: Những bạn có ý định làm KLTN nên chọn cho mình GVHD, tức nên trao đổi với GV trước để thống nhất hướng đề tài;

TAK;