Thông báo học bù- Lớp Photoshop -cô Mai

Lớp CCQ1711b (Photoshop học chiều thứ 2): - Nghỉ tuần 42 (18/6). Học bù 12h30 chiều T6 tuần 40 (08/06) PM D2-12

Lớp CCQ1711a (Photoshop học sáng thứ 3): - Nghỉ tuần 42 (19/6). Học bù 12h30 chiều T5 tuần 40 (07/06) PM D2-12

Còn lại học bình thường.

Chú ý: Ngày học bù có kiểm tra, các bạn nhớ đi học đầy đủ.