Lịch báo cáo DAMH, TTTN th Trường - th Đăng Khoa

Các bạn sinh viên thực hiện đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp thầy Minh Trường - thầy Đăng Khoa

- Thời gian: 14g00 ngày 29 tháng 08 năm 2018 (Chiều thứ 4)

- Địa điểm: D207