Đồ án thầy Phạm Đăng Khoa

Tất cả các sinh viên làm đồ ăn thầy Phạm Đăng Khoa sẽ chuyển cho thầy Hiệp và thầy Trường hướng dẫn

các em gặp thầy Hiệp vào sáng thứ 5 từ tiết 1-5 phòng D209, Thầy Trường vào sáng thứ 5 phòng D211

Danh sách sinh viên gặp thầy Trường

1. Trần Quốc Duy

2. Phạm Minh Trí

3. Trần Quang Thọ

4. Hoàng Kim Gia

5. Lê Minh Đức

6. Phạm Minh Hoàng

Danh sách sinh viên gặp thầy Hiệp

1. Vũ Trọng Phú

2. Lê Thanh Tiên

3. Nguyễn Văn Tú

4. Phan Thanh Phúc

5. Phan Thanh Tín

6. Phạm Đình Minh Tuấn