Điểm đồ án cô Huyên

1. Trần Nam Anh: 7.0

2. Đỗ Tấn Nhật Duy: 8.0

3. Trần Thị Mỹ Duyên: 7.5

4. Nguyễn Văn Hà: 7.0

5. Trương Đức Hiền: 8.0

6. Lê Huy Hoàng:6.8

7. Nguyễn Minh Quang: 7.5

8. Trần Hoàng Sơn: 7.8

9. Nguyễn Anh Tài: 8.0

10. Nguyễn Minh Tân: 8.0

11. Hà Thúc Thịnh: 8.0

12. Trịnh Thị Thu: 9.0

13. Nguyễn Thị Thu Thủy: 6.5

14. Nguyễn Văn Tình: 4.0