Thông báo Đồ án, TTTN - Trần Anh Khoa

Các sinh viên đăng ký đồ án CSN, đồ án CN hay TTTN do Thầy hướng dẫn sắp xếp lịch gặp GVHD 1 tuần/1 lần vào 1 trong các buổi sau trong tuần.

(Tuần 3 bắt đầu, ngày 25/02/2019)

1. Chiều thứ 3, lúc 14h00, P. D2-13

2. Sáng thứ 4, lúc 8h30, P. D2-07 

3. Chiều thứ 5, lúc 14h00, P. D2-06

4. Chiều thứ 6, lúc 14h00, P. D2-13

5. Chiều thứ 7, lúc 14h00, P. D2-12

TAK;