Thông báo làm đồ án TTTN Thầy Viên

Tất cả các em SV do thầy hướng dẫn sẽ gặp thầy ít nhất 1 tuần 1 buổi vào 1 trong những ngày sau bắt đầu từ tuần 3.

1/ chiều thứ 2 D207

2/ Chiều thứ 4 D207

3/ Chiều thứ 5 D208

4/ Chiều thứ 6 D207

5/ Sáng thứ 7 D207