Thông báo 02 về đồ án Cơ sở ngành

Do đợt đăng ký đồ án vừa rồi của lớp LOPHL3 chỉ để một giảng viên đứng tên. Nay khoa CNTT phân công giảng viên hướng dẫn đồ án. Đề nghị các sinh viên có trong danh sách xem bảng phân công (file đính kèm) để liên hệ với giảng viên hướng dẫn. Chú ý: tất cả lịch hướng dẫn GV sẽ thông báo qua web của khoa, hoặc SV có thể liên hệ trực tiếp với GV;


Tập tin đính kèm:
Tải tập tin TB02_DS_DA_CoSoNganh.pdf về máy tínhTB02_DS_DA_CoSoNganh.pdf399 lần tải