Thầy Hán hướng dẫn đồ án

Thầy Hán gặp sinh viên sáng thừ 2 phòng d2-11, thứ 3 phòng d2-12