Lich hướng dẫn đề tài_Thầy Sơn

Sinh viên đăng ký đề tài do thầy Phạm Văn Sơn hướng dẫn 

có thể gặp GV theo lịch sau:

- Sáng thứ 5, phòng D206

- Sáng thứ 5, phòng D213

- Chiều thư 7, phòng D208

Lưu ý: 

Các em truy cập vào đường linh bên dưới để cung cấp thông tin sinh viên và chọn đề tài

GV sẽ gửi tài liệu cho SV khi nhận được thông tin đăng ký

https://goo.gl/forms/dDxLQ31JkZlbcRcf2