Thông báo 01 về KLTN 2019

Khoa CNTT thông báo tới tất cả các bạn sinh viên khóa 40 (nhập học 2016) có trong danh sách đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp kế hoạch thực hiện KLTN năm 2019 (Xem chi tiết trong file kèm theo).

1. Kế hoạch thực hiện KLTN năm 2019

2. Danh sách những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN.

TAK;