Phân công đồ án & TTTN Hè

Khoa CNTT thông báo tới các sinh viên đăng ký đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành và TTTN (gọi chung là đồ án) xem phân công dưới đây (xem chi tiết trong file đính kèm). Sinh viên chủ động liên hệ hoặc theo dõi lịch gặp GVHD trên Web khoa CNTT để nhận đồ án và thực hiện đồ án.

Kế hoạch thực hiện đồ án theo như lịch, tức là từ tuần 2 đến hết tuần 7. Tuần 8 sẽ báo cáo đồ án.

Trần Anh Khoa

Link xem danh sách phân công đồ án