Lịch báo cáo đồ án hè (Thầy Trường)

Các sinh viên làm đồ án có mặt tại phòng D209, lúc 14h00 ngày 30/08/2019 để báo cáo đồ án.

Chú ý: Khi đi phản biện mang theo toàn bộ nội dung đồ án và phiếu theo dõi để nộp.