Thông báo về môn chuyên đề thực tập 1 đợt 2

Tất cả sinh viên tham gia đợt 2 của chuyên đề thực tập 1

Làm báo cáo và nộp vào đường dẫn sau:

http://honghiepit.fit-hitu.edu.vn/

Với lớp: CDTT1

Nội dung file nộp: MSSV_HOTENSV_dot 2 (không đúng cấu trúc sẽ không nhận bài)

Hạn cuối: 20/11/2019

Nội dung báo cáo nằm ở cuối trang của file hướng dẫn viết báo cáol