Danh sách sinh viên đi FPT đợt 2 ngày 11/12/2019

Tất cả các sinh viên có tên trong danh sách sẽ có mặt tai trường lúc 8h30 ngày 11/12/2019 (Thứ 4) để điểm danh để tham quan FPT quận 9 đợt 2

Bên cạnh đó. Thầy đã đưa luôn danh sách các bạn sẽ đi Glassegg vào chiều thứ 3 (17/12/2019)

Và kèm theo danh sách những bạn chưa đăng ký đi doanh nghiệp

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1whAHjsZXNwUD6EIigeJf6wbx6Fb0hYzI2cGZ1Hq_XJo/edit#gid=1420068675