Nhận đồ án do cô Cúc hướng dẫn

Sinh viên đăng ký làm đồ án do cô Cúc hướng dẫn gởi mail cho cô (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để liên hệ nhận đồ án. Tiêu đề mail nhớ ghi là "Nhận đồ án".