Đồ án c.Huyên

- Sinh viên chưa nhận đề tài hoặc đã nhận đề tài mà chưa thực hiện gặp cô sáng thứ 5 ngày 14/5 lúc 8h30 -> 10h30 phòng D212.

- Sinh viên đang thực hiện đề tài gặp cô sáng thứ 6 ngày 15/5 lúc 8h30 -> 10h30 phòng D316 khi đi mang theo bài đã làm để báo cáo