Thông báo đồ án chuyên ngành - T.Trần Anh Khoa

Thông báo tới tất cả sinh viên thuộc nhóm 05, 06 và 12 Đồ án chuyên ngành do Thầy Trần Anh Khoa hướng dẫn sắp xếp lên nhận đồ án vào chiều thứ 2 ngày 18/05/2020 tại phòng máy D209, từ 14h00 đến 16h30.

TAK;