Danh sách sinh viên thực tập tại trường - Thầy Trường hướng dẫn

STT

MSSV

Họ

Tên

Mã Lớp

Lớp

Nơi thực tập

1

2117110278

Ngô Minh

Anh

CCQ1711E

Công nghệ thông tin E

 

2

2117110146

Trần Quốc

Duy

CCQ1711C

Công nghệ thông tin C

 

3

2117110228

Hà Trung

Hiếu

CCQ1711D

Công nghệ thông tin D

 

4

2117110015

Đỗ Đức

Hòa

CCQ1711A

Công nghệ thông tin A

 

5

2117110018

Nguyễn Phúc

Huy

CCQ1711A

Công nghệ thông tin A

 

6

2117110314

Trần Thị Thế

Ngọc

CCQ1711E

Công nghệ thông tin E

 

7

2117110320

Nguyễn Hoàng

Phương

CCQ1711E

Công nghệ thông tin E

 

8

2117110196

Trần Quang

Thọ

CCQ1711C

Công nghệ thông tin C

 

9

2117110209

Nguyễn Võ Thế

Anh

CCQ1711D

Công nghệ thông tin D

 

10

2117110280

Trần Thị

Bích

CCQ1711E

Công nghệ thông tin E

 

11

2117110088

Trương Đức

Hiền

CCQ1711B

Công nghệ thông tin B

 

12

2117110090

Phạm Trung

Hiếu

CCQ1711B

Công nghệ thông tin B

 

13

2117110232

Dương Minh

Hoàng

CCQ1711D

Công nghệ thông tin D

 

14

2117110157

Lê Kim

Khải

CCQ1711C

Công nghệ thông tin C

 

15

2117110240

Trần Ngọc

Khuyên

CCQ1711D

Công nghệ thông tin D

 

16

2117110032

Phạm Minh

Lộc

CCQ1711A

Công nghệ thông tin A

 

17

2117110165

Phạm Vũ Duy

Luân

CCQ1711C

Công nghệ thông tin C

 

18

2117110115

Phan Thanh

Phúc

CCQ1711B

Công nghệ thông tin B

 

19

2117110335

Trịnh Quốc

Thành

CCQ1711E

Công nghệ thông tin E

 

20

2117110339

Huỳnh Minh

Thiện

CCQ1711E

Công nghệ thông tin E

 

21

2117110128

Phan Thanh

Tín

CCQ1711B

Công nghệ thông tin B

 

22

2117110272

Nguyễn Phụng

Tuấn

CCQ1711D

Công nghệ thông tin D

 

23

2117110065

Nguyễn Thị Hồng

Uyên

CCQ1711A

Công nghệ thông tin A

 

24

2117220004

Ngô Văn

Bình

CCQ1722A

Truyền thông và mạng máy tính

 

25

2117220003

Nguyễn Minh

Bình

CCQ1722A

Truyền thông và mạng máy tính

 

26

2117220011

Trần Hồng

Đức

CCQ1722A

Truyền thông và mạng máy tính

 

27

2117220016

Tạ Ngọc

Huy

CCQ1722A

Truyền thông và mạng máy tính

 

28

2117220028

Nguyễn Trọng

Phát

CCQ1722A

Truyền thông và mạng máy tính

 

29

2117220029

Trịnh Hà Thanh

Phong

CCQ1722A

Truyền thông và mạng máy tính

 

30

2117220033

Đặng Hữu

Thành

CCQ1722A

Truyền thông và mạng máy tính

 

Gặp thầy Trường các ngày Chiều thứ 2 (D213), chiều thứ 4 (D206), chiều thứ 5 (D212), chiều thứ 7 (D212)