Lịch hướng dẫn đồ án chuyên ngành - Thầy Thạch

Các bạn sinh viên trong danh sách sau:

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp
1 2118110252 Lê Hoàng Anh CCQ1811D
2 2118110001 Trần Kim Thành CCQ1811A
3 2118110002 Đặng Bảo Ân CCQ1811A
4 2116110155 Nguyễn Cao Cường CCQ1611C
5 2118110271 Nguyễn Thanh Hóa CCQ1811D
6 2118110277 Nguyễn Thế Kiệt CCQ1811D
7 2118110126 Nguyễn Thiên Long CCQ1811B
8 2118110053 Văn Đình Phúc CCQ1811A
9 2116110048 Phan Hoàng Sơn CCQ1611A
10 2118110230 Lê Bá Thuận CCQ1811C
11 2116110286 Nguyễn Thanh Tín CCQ1611D
12 2116110216 Nguyễn Tuân CCQ1611C
13 2117110272 Nguyễn Phụng Tuấn CCQ1711D
14 2116110217 Phạm Ngọc Tuấn CCQ1611C
15 2118110405 Đặng Hùng Vấn CCQ1811E
16 2117110254 Lê Tường CCQ1711D

 

Gặp GVHD vào:

1. Tiết 1-5 (Sáng) Thứ 4, Phòng D213

2. Tiết 6-10 ( Chiều) thứ 5 Phòng D213

3. Tiết 1-5 ( Sáng) thứ 6 Phòng D208

Lưu ý: Khi đi nhớ mang theo giấy theo dõi thực đồ án