Viết bài báo cáo đi tham quan công ty GlassEgg

Sinh viên đi tham quan tại công ty Glass Egg, do thầy Nhựt và cô Mai dẫn đi ngày 11/06/2020. Các em viết báo cáo để nộp về cho thầy.

Tài liệu mẫu báo cáo và hình các em tham lấy ở 

https://drive.google.com/drive/folders/18ipDF4y07R1bkzsBiQOdZV01bxrHmkZM?usp=sharing

Xem thêm tại công ty GlassEgg

https://www.glassegg.com/2d-3d-art-outsourcing-studio/

Cac em nộp cho thầy hạn chót vào 19/06/2020

28 bạn nộp vào địa chỉ sau 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subject: [BCTTDN] [hoten] [masv] [sodt]

Rất mong các em nộp đúng thời hạn

Cảm ơn