- Họ và tên: Chu Thị Mai

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 0938.136.380

 - Website: http://ctmai.fit-hitu.edu.vn/

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sỹ

  Những môn học có thể đảm nhận: 

Nhập môn tin học

+ Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+ .....