Phạm Văn Sơn - Họ và tên: Phạm Văn Sơn

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 0903.392.698

 - Website

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Cử nhân Tin học, Cử nhân Kinh tế, ThS.QTKD.

 - Những môn học có thể đảm nhận: 

  • Ngành CNTT:

      + Phân tích thiết kế hệ thống

      + Tin học văn phòng

      + Tin học đại cương

      + Nhập môn tin học

  • Ngành QTKD: 

      + Marketing căn bản

      + Quản trị marketing

      + Quản trị chất lượng

      + Kỹ năng mềm.

 

 

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film